Sale!

IB Economics (Higher Level— Pearson)

2 1

Description

IB Economics (Higher Level— Pearson)
Rate this post

Sách giáo khoa tú tài Pearson: Kinh tế học cho văn bằng IB (Ấn bản 1)

Pearson Baccalaureate economics là một cuốn sách giáo khoa toàn diện phù hợp cho cả nghiên cứu ở cấp độ tiêu chuẩn và cao hơn, bao gồm tất cả các tài liệu và lựa chọn cốt lõi từ khóa học, cùng với lời khuyên về Đánh giá nội bộ, Tiểu luận mở rộng và liên kết với Lý thuyết về kiến ​​thức. Nó sẽ giúp bạn chuẩn bị kỹ lưỡng và có phương pháp cho các kỳ thi của bạn.

Bìa mềm: 706 trang

Nhà xuất bản: PRENTICE HALL; 1 phiên bản (ngày 1 tháng 9 năm 2011)

Ngôn ngữ: tiếng anh

Kích thước sản phẩm: 7,8 x 1,3 x 10,4 inch

Điều kiện vật phẩm: Được sử dụng (97%)

Bộ này chứa:

• nội dung tập trung được cấu trúc xung quanh các mục tiêu học tập của từng hướng dẫn môn học

• mô hình câu để hướng dẫn trả lời, người mở câu trả lời và tư vấn bài kiểm tra

• hộp từ đồng nghĩa, chú giải và từ vựng

mở rộng tiểu luận và đề xuất đánh giá nội bộ và hỗ trợ

• đánh dấu các từ và cụm từ chính, được đặt trong ngữ cảnh của khóa học.

Giá cả có thể thương lượng.

Pearson Baccalaureate Textbook: Economics for the IB Diploma (1st Edition)

Pearson Baccalaureate Economics is a comprehensive textbook suitable for both Standard and Higher Level studies, covering all the core material and options from the course, along with advice on Internal Assessment, the Extended Essay and links to Theory of Knowledge. It will help you to prepare thoroughly and methodically for your examinations. 

Paperback: 706 pages

Publisher: PRENTICE HALL; 1 edition (September 1, 2011)

Language: English

Product Dimensions: 7.8 x 1.3 x 10.4 inches

Item condition: Used (97%)

The series contains:
• focused content structured around the learning objectives of each subject guide
• model sentences to guide responses, answer-openers and exam advice
• synonym, glossary and subject vocabulary boxes
• extended essay and internal assessment proposals and support
• highlighted key words and phrases, placed within the context of the course.

Price is negotiable. 

Thảo luận Mua Bán

comments

vanvyhong2001

0 out of 5
No Reviews Yet

bán sách cũ (sách giáo khoa, tiểu thuyết tiếng anh...)

More Products from vanvyhong2001

Sorry no more offers available